Stadgar

§ 1

Föreningen har till uppgift att inom Bodens kommun tillvarata intresset för konst genom att verka för att så många som möjligt ska få tillfälle att tillsammans teckna, måla och utveckla sin förmåga inom bildkonsten.

Föreningen ska även verka för att anordna utställningar för medlemmar.

 

§ 2

Medlemskap kan ske genom avgift till föreningen. Stödmedlem har rätt att deltaga i föreningens utställningar och är förslagbar till styrelsen av valberedningen. Stödmedlem har ej rösträtt vid föreningsmöten utan endast vid årsmöte.

 

§ 3

Medlemsavgiftens storlek bestäms vid varje årsmöte.

Aktivt utövande medlem kan beredas tillträde till föreningen vid "höstterminens" början för halv avgift fram till årets slut.

Till hedersmedlem kan föreningens styelse utse person som gjort sig särskilt förtjänt därav.

 

§ 4

Föreningens styrelse äger rätt att besluta om användandet av eventuellt överskott i föreningens kassa.

 

§ 5

Föreningen utser årligen en valberedning om minst två personer.

Valberedningens uppgift är att föreslå styrelse till kommande verksamhetsår.

Medlemmar äger rätt att föreslå valberedningen kandidater till styrelseledamöter.

 

§ 6

Föreningen utser årligen en revisor plus en suppleant för granskning av föreningens räkenskaper.

 

§ 7

Föreningens styrelse ska bestå av sex ordinarie personer: ordförande, sekreterare, kassör, vice ordförande och två suppleanter.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse samt även om minst tre styrelseledamöter så begär.

Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter är närvarande.

 

§ 8

Styrelsens uppgift är att:

1. Ordna föreningens sammanträden/styrelsemöten, minst två per år.

2. Avgöra de ärenden som åligger föreningen.

3. Genom kassörens försorg föra räkenskaper samt uppta medlemmarnas årsavgifter. Räkenskaperna avslutas per kalenderår och avlämnas till granskning av revisorerna för den 1 mars nästkommande år.

4. Styrelsen äger rätt att besluta om utställningar som föreningen anordnar och att fastställa de villkor som gäller för utställningarna.

 

§ 9

Föreningens årsmöte hålles senast före april månads utgång eller efter revisorernas granskning.

Kallelse till föreningens årsmöte sker genom utskick minst två veckor före årsmötet.

Vid årsmöte ska ske:

1. Val av ordförande vid mötet.

2. Val av justeringsmän.

3. Års- och revisionsberättelse.

4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

5. Val av styrelse och revisorer samt valberedning.

Alla val förrättas med acklamation. Begäres omröstning sker detta med slutna sedlar. Vid lika röstetal avgör ordföranden frågan.

För ändring av stadgar eller för föreningens upplösning krävs beslut av 2/3 majoritet på två föreningsmöten varav ett ska vara ett årsmöte.

Styrelsen äger rätt att besluta om vad som ska ske med eventuella tillgångar i föreningen.

Protokoll ska föras vid alla styrelse- och årsmöten.